Back to the future- Learning from the past to improve our future


Prečo COMENIUS?

Dôvodov prečo sme sa rozhodli zapojiť do tohto medzinárodného projektu je veľa. Ponúka totiž našim žiakom a pedagógom nielen možnosť spolupracovať na spoločnej téme so žiakmi a učiteľmi zo zahraničných škôl ale najmä príležitosť vycestovať, aby sme mohli spoločne objavovať iné krajiny, kultúry, sociálne systémy, problémy, spôsob života a myslenia, hodnoty, históriu, vyučovacie metódy a vzdelávací systém. Žiaci a učitelia tak budú mať príležitosť rozvíjať jazykové kompetencie v praxi aj pri realizácii projektu. Základom celej spolupráce je využívanie moderných informačno-komunikačných technológií pri získavaní poznatkov, výmene skúseností a vytváraní finálnych projektov.

Spolupráca sa skladá z rôznych foriem práce:

- práca na plnení aktivít, projektoch na dohodnutých témach v projektových skupinách, ich spracovanie, sumarizácia a uverejnenie na webovej stránke a nástenke školy,

- projektový mesiac,

- výmenný pobyt študentov a učiteľov v krajine partnerskej školy.

Ciele projektu:  

  1. vzájomné poznávanie kultúry, tradícií, histórie i súčasnosti krajín partnerov
  2. zoznamovanie sa s rôznymi prístupmi v vzdelávaní na partnerských školách, možnosť oboznámiť sa s metódami práce a prístupom k žiakom v jednotlivých predmetoch (organizovanie seminárov, kde sa budú učitelia navzájom informovať a podelia sa o vedomosti a skúsenosti)
  3. spoločná príprava mobilít, na ktorých sa zúčastnia učitelia a žiaci
  4. nadviazanie dlhodobej spolupráce a priateľstiev medzi jednotlivými školami, žiakmi i učiteľmi (využiť a prehĺbiť jazykový potenciál všetkých zainteresovaných)
  5. zapájanie regionálnych štruktúr do spoločných mobilít v rámci projektu