Back to the future- Learning from the past to improve our future


Charakteristika medzinárodného projektu COMENIUS - školské partnerstvá (Comenius Partnerships)

Program Comenius je medzinárodný projekt realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci programu SOKRATES. Cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na ľubovoľnej téme spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky.

Od augusta 2013 do júla 2015 v rámci Programu celoživotného vzdelávania je na našej škole realizovaný projekt v rámci programu Comenius- multilaterálne školské partnerstvá, pod názvom: "Späť do budúcnosti: poučenie sa z minulosti pre zlepšenie budúcnosti."

Projekt, ktorého dorozumievacím jazykom je angličtina, je hlavne o vzájomnom spoznávaní sa žiakov a učiteľov našich škôl, ktorí pochádzajú z rozličných kultúr Európy a ktorým tento projekt umožní naučiť sa komunikovať napriek vzájomným odlišnostiam.

Hlavným koordinátorom projektu je CEIP Vil•la Romana, Catarroja (Valencia) v Španielsku. Okrem tejto školy sú našimi ďalšími partnermi školy z Francúzska, Poľska, Írska a Talianska.