Back to the future- Learning from the past to improve our future


Základné informácie o projekte

Názov partnerstva: BACK TO THE FUTURE: Learning from the past to improve our future

Poskytovateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Program: Program celoživotného vzdelávania

Podprogram: Comenius

Kategória akcie: Partnerstvá

Akcia: Comenius multilaterálne školské partnerstvá

Dĺžka trvania projektu: 1. august 2013 - 31. júl 2015

Priebeh projektu:

  • 17.-20.10.2012- kontaktný seminár

  • 1.8.2013- začiatok projektových aktivít

  • 30.6.2014 - termín na podanie priebežnej správy

  • 31.7.2015 - koniec projektových aktivít

  • 30.9.2015 - termín na podanie záverečnej správy

Koordinátor  projektu: Španielsko

Charakteristika projektu:

Názov nášho projektu je "Späť do budúcnosti: Poučenie sa z minulosti pre zlepšenie budúcnosti." Dúfame, že projekt zvýši povedomie o rýchlo prebiehajúcich zmenách v každej krajine Európy a vo svete našich študentov, učiteľov a rodičov. Našim cieľom je realizácia trvalého zdokonaľovania vedomostí a prispôsobenie sa potrebám budúceho trhu práce. Tiež sa chceme zamerať na rozvoj zručností študentov a učiteľov ako je iniciatíva a tvorivosť. Sme presvedčení, že výzvy skladajúce sa z takých oblastí poznatkov ako je história, šport, umenie, jazyky, informačno- komunikačné technológie a matematika bude možné predviesť inovatívnou a podnikavou činnosťou a pomôžu nám k rozvoju významného prvku akým je tímová práca. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa predpokladáme účasť študentov v mobilitách už od samého začiatku nášho projektu. Takisto chceme aby boli do projektu zapojení i naši učitelia z dôvodu zvyšovania ich jazykových kompetencií, a tým aj ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Okrem už vyššie spomenutých oblastí chceme takisto využiť moderné informačné technológie, ktoré nám na jednej strane umožnia rýchlo a efektívne komunikovať ale na strane druhej budú prispievať k zdokonaleniu a k zvýšeniu atraktivity práce študentov a zároveň aj ich zručností a kompetencií pre život.

V každej etape projektu bude iná ústredná téma, spracovanie kultúrnych a jazykových rôznorodostí, história našich krajín a škôl, rôznych umeleckých štýlov a národných alebo regionálnych umelcov, historických športov a hier a slová prevzaté od našich susedov v priebehu dejín. Dúfame, že každá mobilita uľahčí partnerským školám navzájom oceniť a pochopiť kultúry a prírodné prostredia.

Tento projekt je založený na kreativite, tímovej práci a histórii, využívaní IKT, cudzích a rodných jazykov, pomoci študentom rozvíjať sa komplexným spôsobom. Naši študenti potrebujú tento projekt, aby dospeli a uvedomili si svoju hodnotu v škole prispôsobenej ich potrebám a spoločnosti, v ktorej budú žiť.